Algemene Voorwaarden

Op alle onder deze Algemene Voorwaarden gesloten Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.


Algemeen

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle Overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van Producten via de website van HielZ by JeS.

2. Het accepteren van aanbiedingen of het plaatsen van bestellingen op de website van HielZ by JeS, ongeacht welk communicatiemiddel je gebruikt, betekent dat deze Algemene Voorwaarden worden aanvaard.

3. Wijzigingen ten opzichte van de aangegane Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en vanaf het moment dat zij Schriftelijk zijn bevestigd door HielZ by JeS. Mondelinge afspraken of toezeggingen van HielZ by JeS zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk zijn bevestigd door HielZ by JeS .

4. Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

5. HielZ by JeS heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.


Definities

6. Klant: de natuurlijke persoon die met HielZ by JeS  de Overeenkomst heeft gesloten.

7. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

8. Overeenkomst: overeenkomst strekkende tot de levering van de Producten door HielZ by JeS aan de Klant.

9. Schriftelijk: op schrift, per e-mail of per fax.

10. Producten: de producten die door HielZ by JeS op haar website wordt aangeboden.

11. Intellectuele Eigendom: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, naburige rechten en rechten met betrekking tot knowhow.

12. Persoonsgegevens: persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.


Totstandkoming van de Overeenkomst

13. Alle aanbiedingen van HielZ by JeS, alsmede de door HielZ by JeS opgegeven prijzen, vergoedingen en termijnen, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

14. Een Overeenkomst komt slechts tot stand nadat een aanvraag of bestelling van of namens de Klant door HielZ by JeS  Schriftelijk is bevestigd.

15. Feitelijke uitvoering door HielZ by JeS of een door HielZ by JeS verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn de administratieve gegevens van HielZ by JeS beslissend en bindend voor de inhoud van de Overeenkomst en dienen deze gegevens als bewijs van de Overeenkomst.

16. Aanbiedingen van HielZ by JeS gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

17.Indien niet binnen 7 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn HielZ by JeS en afnemer hieraan gebonden.

18. HielZ by JeS heeft te allen tijde het recht om een bestelling zonder opgave van redenen te weigeren, hetgeen de Klant door HielZ by JeS zo spoedig mogelijk zal worden meegedeeld.

19. De Klant garandeert dat de door hem of haar in de aanvraag aan HielZ by JeS opgegeven informatie juist en volledig is.


Uitvoering van de Overeenkomst

20. HielZ by JeS zal zich inspannen de Overeenkomst zorgvuldig en naar behoren uit te voeren, overeenkomstig de met Klant Schriftelijk vastgelegde afspraken.

21. Kennelijke (schrijf)fouten en vergissingen op de website en/of in de bevestigings e-mail binden HielZ by JeS niet.

22. Klant zal wijzigingen van adres- en andere Persoonsgegevens, uiterlijk veertien (14) dagen voor ingang van de betreffende wijziging melden aan HielZ by JeS. Alle gevolgen die voortvloeien uit niet tijdige melding van (adres)wijzigingen, komen geheel voor rekening en risico van de Klant.


Levering

23. Alle door HielZ by JeS genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de Overeenkomst aan HielZ by JeS bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen.

24. Overschrijding van de door HielZ by JeS opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Klant nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende Overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende Overeenkomst.

25. Bij overschrijding van de maximale wettelijke levertijd van dertig (30) werkdagen heeft de Klant het recht de Overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient de Klant
HielZ by JeS schriftelijk te berichten. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen zeven (7) werkdagen na de kennisgeving aan de Klant geretourneerd.


Prijzen

 26. Alle prijzen en tarieven zijn in euro's inclusief BTW, en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Maar exclusief standaard verzendkosten.

27. Alle prijzen en tarieven genoemd op de website en mailings van HielZ by JeS zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten.


Betaling

28. Tenzij anders overeengekomen, vindt betaling aan HielZ by JeS van de verschuldigde prijs plaats door middel van een ideal betaling. De Klant heeft niet de bevoegdheid tot verrekening. HielZ by JeS kan de betalingsvoorwaarden wijzigen indien HielZ by JeS van mening is dat de financiële positie of het betalingsgedrag van de Klant of de aard van de relatie met de Klant hiertoe aanleiding geven.

29. Indien de Klant nalatig blijft de vordering te voldoen, heeft HielZ by JeS het recht de bestelling te annuleren of over te gaan tot het nemen van incassomaatregelen, waarvan de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de Klant zijn.

30. HielZ by JeS is gerechtigd om de nakoming van verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, in geval de Klant zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst toerekenbaar niet nakomt.


Ontbinding

31. Nadat de Klant de bestelde Producten heeft ontvangen, heeft de Klant het recht om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van de Producten, de onderliggende Overeenkomst met HielZ by JeS te ontbinden. 

32. De Klant dient de Producten te retourneren naar een door HielZ by JeS vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. De omverpakking mag beschadigd zijn, maar de dozen waarin de schoenen zorgvuldig zijn verpakt niet. Voor beschreven, beplakte en/of gescheurde dan wel volledig ontbrekende schoenendozen wordt een bedrag van 7,50 euro ingehouden van een eventuele terugbetaling. 

33. De kosten voor het retourneren van een pakket zijn voor rekening van de klant. Neem de moeite om apart de afzender te vermelden. Een afzender is heel belangrijk voor het verzenden via de Post, want als een pakket niet bezorgbaar is doordat men een verkeerd adres heeft geschreven dan kan het pakket nergens naar geretourneerd worden.

34. Komt een pakket retour zonder ingevuld en bijgevoegd retourformulier wordt er geen retourbetaling gedaan.

35. Indien Producten worden geretourneerd die naar het oordeel van HielZ by JeS schade hebben opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de Klant te wijten is of anderszins voor risico van de Klant komt, zal HielZ by JeS de Klant hiervan Schriftelijk in kennis stellen.
HielZ by JeS heeft het recht om de waardevermindering van de Producten als gevolg van deze schade van het aan de Klant terug te betalen bedrag in te houden. Wenst de klant toch de schoenen weer te ontvangen dan is de klant verantwoordelijk voor de verzendkosten.


Reclame en garanties

36. Klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de Klant HielZ by JeS daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen zeven (7) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. Bij gebreke hiervan vervalt elke aanspraak ter zake.

37. Elke aanspraak van de Klant ter zake van geleverde Producten vervalt bovendien, indien:
- de Producten niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van HielZ by JeS;
- de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de Producten;
- HielZ by JeS niet terstond door de Klant in de gelegenheid is gesteld de reclames te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen;
- de Klant niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de nakoming van enige op hem rustende verplichting.

38. Indien is aangetoond dat de Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, heeft HielZ by JeS de keuze hetzij de desbetreffende Producten tegen retournering daarvan te herstellen, hetzij te vervangen door nieuwe Producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Op deze nieuwe levering zijn deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.


Gebruik website

39. Alle auteursrechten en overige Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de website van HielZ by JeS en berusten bij HielZ by JeS De Klant en gebruikers van deze website erkennen deze rechten en garanderen dat zij zich zullen onthouden van iedere inbreuk daarop, waaronder mede wordt verstaan het maken van kopieën van de website anders dan technische kopieën benodigd voor het gebruik van de website (laden en in beeld brengen).

40. HielZ by JeS draagt geen verantwoordelijkheid voor foto's, beschrijvingen en ander voorlichtingsmateriaal op de website van HielZ by JeS, die van derden afkomstig zijn.

Privacy/verwerking van Persoonsgegevens

41. HielZ by JeS verwerkt Persoonsgegevens van de Klant in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en conform de disclaimer die van toepassing is op het gebruik van de website van en die te vinden is op de website van HielZ by JeS.

42. HielZ by JeS zal passende technische- en organisatorische maatregelen nemen om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Aansprakelijkheid

43. HielZ by JeS is, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan tengevolge van de onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van de website, het (onjuiste) gebruik van de website door de Klant en het verstrekken van onjuiste gegevens door de Klant. HielZ by JeS is voorts, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan tengevolge van de door haar geleverde Producten en/of enige tekortkoming bij de uitvoering van de Overeenkomst of het schenden van enige andere verplichtingen jegens de Klant.

44. Schade, als bedoeld in artikel 43, die naar het oordeel van de Klant te wijten is aan de opzet of grove schuld van HielZ by JeS, dient zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen zeven (7) dagen na het ontstaan daarvan Schriftelijk aan HielZ by JeS te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis is gebracht van HielZ by JeS, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Klant aannemelijk kan maken dat hij de schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

45. HielZ by JeS is gerechtigd bij de uitvoering van Overeenkomsten gebruik te maken van de diensten van derden, hetzij door middel van onderaanneming, hetzij door middel van tijdelijke inhuur van personeel. Deze derden zijn bevoegd als medewerker van HielZ by JeS te handelen bij het uitvoeren van de Overeenkomst.

46. De bepalingen omtrent de aansprakelijkheid, zoals bepaald in artikel 44 en 45, gelden mede voor deze derden.


Overmacht

47. Indien HielZ by JeS als gevolg van een omstandigheid die niet aan haar toerekenbaar is, verhinderd is of in ernstige mate bemoeilijkt is om enige verplichting na te komen, dan is HielZ by JeS gerechtigd haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten dan wel te annuleren, zonder dat de Klant jegens HielZ by JeS enige aanspraak heeft. Indien de periode van overmacht langer dan drie maanden geduurd heeft, is zowel Klant als HielZ by JeS gerechtigd om de Overeenkomst Schriftelijk te beëindigen, zonder jegens de andere partij schadeplichtig te zijn.


Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring kun je lezen hoe jouw persoonsgegevens verwerkt worden. Heb je vragen hierover? Dan kun je ons bereiken via emailadres: info@hielzbyjes.nl

 

Persoonsgegevens die we verwerken

Wij verwerken je persoonsgegevens omdat je contact met ons hebt gezocht, een bestelling hebt geplaatst of omdat je deze gegevens zelf aan HielZ hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. 
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Schoenmaat

 

Deze gegevens verwerken wij om de volgende redenen:

- om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (bijvoorbeeld om je bestelling te kunnen versturen) om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is
- om je betaling te kunnen afhandelen
- om je nieuwsbrieven te kunnen versturen (indien je je daarvoor hebt aangemeld)

Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van de grondslag toestemming; betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.


Wettelijke verplichtingen

Wij verwerken ook persoonsgegevens als we hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die ik nodig heb voor belastingaangiften. 

Online persoonsgegevens
Wij analyseren jouw gedrag op de website www.hielzbyjes.nl om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten beter af te stemmen op jouw voorkeuren. Daarvoor verwerken we de volgende gegevens van jou.
- IP-adres
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type

Op basis van geautomatiseerde verwerkingen nemen we GEEN besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor jou. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. 

Gebruik van computerprogramma’s en -systemen

HielZ gebruikt de volgende computerprogramma's en –systemen. Computer en telefoons zijn beschermd met een wachtwoord en elk programma is beschermd met een tweede wachtwoord. Daarnaast gebruiken we beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.  

Website via Magento

De webshop draait op Magento. Deze website kun je bezoeken via de versleutelde HTTPS://www.hielzbyjes.nl verbinding. 

Email via Hostnet

Je kunt ons bereiken via email en wij gebruiken email om berichten aan jou (terug) te sturen. Mijn email account wordt gehost bij Hostnet. Met Hostnet hebben wij hiervoor een bewerkersovereenkomst afgesloten. Het privacy- en cookiebeleid van Hostnet kun je hier lezen: https://www.hostnet.nl/over-hostnet/privacy-en-cookieverklaring

Aanmelden en berichten via MailChimp

Voor het versturen van onze nieuwsbrief en de inschrijfformulieren voor evenementen maken we gebruik van producten van MailChimp. Je kunt hier lezen over hun privacy-beleid:https://mailchimp.com/legal/privacy/. Het ‘Customer EU Date Processing Addendum’ hebben we ondertekend. 

Afspraken via Datumprikker.nl

Voor het maken van groepsafspraken gebruiken we de diensten van Datumprikker. Hierin vermelden we de naam en het emailadres van mensen die mee willen doen aan een groepsbijeenkomst van My FoodStyle. Het privacy-beleid van Datumprikker.nl kun je hier lezen: https://datumprikker.nl/algemeen/privacy 

Documenten opslag via Googledrive

Omdat we de informatie die we van je krijgen veilig willen bewaren en op meerdere plekken willen kunnen inzien, maken we gebruik van opslagruimte via Google drive. De privacyverklaring van Google kun je hier lezen; https://policies.google.com/privacy/

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijn die we hanteren voor de persoonsgegevens die je ons geeft hangt af van de reden waarom en de dienst waarvoor je ons de gegevens gegeven hebt.  


 

TypeBewaartermijnReden
Gegevens via bestellingenVijf jaar na laatste bestellingVeelal bestelling klanten binnen deze periode nogmaals. Gebeurt dit niet binnen deze periode, dan is de kans klein dat er nog een bestelling volgt en is het niet langer nodig om de gegevens te bewaren
Gegevens via aanmelding nieuwsbriefTot afmelding van de nieuwsbriefJe gegevens hebben we nodig om je de nieuwsbrief te willen sturen, zolang je deze wilt blijven ontvangen.
Gegevens via aanmelding evenementTwee jaar na evenementHeb je al een event bijgewoond, dan nodigen we je natuurlijk uit voor een volgende. Tenzij je dan al aangeeft dit niet te willen. Ben je al vijf jaar niet bij een event geweest, dan gaan we er van uit dat je daar niet (meer) in geïnteresseerd bent
Persoonsgegevens in onze wettelijk verplichte administratie (bijvoorbeeld facturen)7 jaarWettelijke verplichting

 

Wanneer we je gegevens verwijderen, verwijderen we ook onze email correspondentie. Digitale stukken verwijderen we van de server.

 

Cookies

 

We gebruiken alleen technische, functionele cookies en analytische cookies, die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen we hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Jouw gegevens verkopen we uiteraard niet aan derden en we zullen deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluiten we een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Dat hebben we bijvoorbeeld gedaan met Hostnet, omdat zij mijn email hosten en daarmee gegevens verwerken. HielZ blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door HielZ en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hielzbyjes.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, zullen we je vragen om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op jouw verzoek. 

Je hebt ook de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons . Hoe ik je persoonsgegevens beveilig

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze computers, telefoons, de digitale documentenfolders en online programma’s waarin je persoonsgegevens staan, zijn alle beveiligd met een wachtwoord. Andere risico’s op data-lekken worden beperkt door de maatregelingen zoals eerder beschreven in dit document.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of je vragen hebt over de beveiliging van je gegevens, dan hoor ik dat graag.